O NAS


Prognostyczna Baza Danych (ProgBaz) gromadzi modele wzrostu i przeżywalności opracowane dla drobnoustrojów potencjalnie probiotycznych, saprofitycznych i patogennych. Powstała w wyniku badań własnych prowadzonych w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

W bazie znajdują się modele opracowane dla modelowego produktu z mięsa rozdrobnionego (meat balls), produktów fermentowanych, oraz wędlin, sera Lazur kontaminowanych bakteriami patogennymi.

ProgBaz wykorzystuje modele wzrostu (Gompertz’a, logistyczne) najlepiej odpowiadające przebiegowi danych uzyskanych eksperymentalnie oraz powierzchni odpowiedzi.
Wartość użyteczna modeli to obliczone parametry charakteryzujące populację (maksymalne tempo wzrostu w fazie wykładniczej, długość trwania lag fazy, czas pomiędzy podziałami drobnoustrojów (czas podwojenia) oraz maksymalna gęstość populacji.

Ponadto ProgBaz umożliwia prognozowanie liczby drobnoustrojów (log jtk/g) w zadanym czasie i temperaturze.
ProgBaz może być użyta:

  • w opracowaniu planów bezpieczeństwa żywności, w tym HACCP
  • jako źródło informacji w opracowaniu planu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności
  • do oceny ryzyka mikrobiologicznego w żywności
  • w ograniczaniu marnotrawstwa żywności
  • do szacowania terminów przydatności do spożycia
    jako narzędzie edukacyjne i szkoleniowe